Pramukh Swami Maharaj


Today is birthday of HDH Pramukh Swami Maharaj. He completed 94 years today. You can get many more details, articles, books, events etc. on the web. This post is to just list out few poems. These poems are written by me. They are about HDH Swamishree. They are also the ones, who were recited in front of Swamishree. So let me share those poems. 

I stayed at BAPS hostel during college time. So I got opportunity to be blessed by His divine grace. In college time, I started writing poems. I wrote first poem on New year. Then Pujya Bapa only inspired me to write poems about Him and slowly I started writing more and more poems.

 1. Prayer 1. This is my second poem. Swamishree visited our hostel. I composed this poem. I was busy in exams. So someone else, recited this poem during morning walk of Swamishree. Later on I got feedback that He was very happy with this poem. 
 2. Prayer 3 This poem, I composed on 74th birthday of Swamishree. 
 3. Prayer 2 The 75th birthday was celebrated as Amrut Mahotsav. We all prepared a birthday card. it was pyramid shape. It had steps on it. We posted my this poem on the card. 
 4. We had special Satsang on Amrut Mahotsav. I prepared a long poem. The first one was just like prologue or preface. I borrowed the idea from symbol of Air India / Indian Airlines. 
 5. The second one describes the present situation of common SAADHAK (seeker). 
 6. The third  one is prayer to accelerate progress on the spiritual path on this occasion of Amrut Mahotsav. 
 7. I wrote a latter to Swamishree. I was eagerly waiting for the response. I visited Akshardham Gandhinagar. I noticed Shabari in the exhibition. I wrote this poem. Shabari - a character in Ramayan - is all about infinite passion, faith and eagerness. 
 8. Lord Swaminarayan mentioned that he noticed priest's action behind the idol of Jagannatha at Puri. Just imagine, if the an idol in the temple gets speech, then what the almighty describes. This imagination is captured in "GOVINDE MAANDI GOTHADI" (the lord Krishna started conversation). In this poem, please read the below line: 
" લોકો દિવસભર છેતરે એક બીજાને
સવારમાં તેની મારાથી કરે શરૂઆત..

Swamishree commented, "if one start his any activity with God in the morning, then he can succeed well through out the day." The whole crowd laughed by listening to this wit/humor of pujya Bapa. 

So I hope, the readers of this blog must have liked this post. Stay tune for more posts on my poems and many more other interesting stuff. 

Sanskrit Proverbs


A beautiful list of Sanskrit proverbs that I got on a Google group. Use
yourselves, teach others!

 
अतिपरिचयादवज्ञा ।
अतिलोभो विनाशाय ।
अतितृष्णा न कर्तव्या ।
अति सर्वत्र वर्जयेत् ।
अधिकस्याधिकं फलम् ।
अनतिक्रमणीया हि नियतिः ।
अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः ।
अलभ्यो लाभः ।
अव्यापारेषु व्यापारः ।
अहिंसा परमो धर्मः ।
अभद्रं भद्रं वा विधिलिखितमुन्मूलयति कः ।
अर्थो हि लोके पुरुषस्य बन्धुः ।
आकृतिर्बकस्य दृष्टिस्तु काकस्य ।
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः ।
इक्षुः मधुरोऽपि समूलं न भक्ष्यः ।
इतः कूपः ततस्तटी ।
इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः ।
ईश्वरेच्छा बलीयसी ।
उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः ।
उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः ।
कण्टकेनैव कण्टकमुद्धरेत् ।
कर्तव्यो महदाश्रयः ।
कवयः किं न पश्यन्ति ?
काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् ।
कालाय तस्मै नमः ।
किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ।
किमिव हि दुष्करमकरुणानाम् ।
किं मिष्टमन्नं खरसूकराणाम् ?
क्षमया किं न सिद्ध्यति ।
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ।
गतं न शोच्यम् ।
गतानुगतिको लोकः न कश्चित् पारमार्थिकः ।
गहना कर्मणो गतिः ।
गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते ।
चक्रवत्परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च ।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः ।
जीवो जीवस्य जीवनम् ।
त्रुटितः सम्बन्धः प्रशान्तः कलहः ।
त्रैलोक्ये दीपकः धर्मः ।
दुर्लभं भारते जन्म मानुष्यं तत्र दुर्लभम् ।
दूरतः पर्वताः रम्याः ।
द्रव्येण सर्वे वशाः ।
धर्मो मित्रं मृतस्य ।
धीराः हि तरन्ति आपदम् ।
नास्ति सत्यसमो धर्मः ।
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे ।
न भूतो न भविष्यति ॥
नमः शिवाय ।
नमो भगवते वासुदेवाय ।
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
न शान्तेः परमं सुखम् ।
निगूढेऽपि कुक्कुटे उदेत्येव अरुणः ।
निर्वाणदीपे किमु तैलदानम् ।
निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते ।
निःस्पृहस्य तृणं जगत् ।
न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः ।
निर्धनस्य कुतः सुखम् ।
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ।
परदुःखं शीतलम् ।
परोपकाराथमिदं शरीरम् ।
परोपदेशे पाण्डित्यम् ।
परोपकारः पुण्याय ।
परोपकाराय सतां विभूतयः ।
पुनः पुनरपि प्रक्षाल्य कज्जलं न श्वेतायते ।
पिण्डे पिण्डे मतिर्भिन्ना ।
प्रज्ज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ।
प्रथमग्रासे मक्षिकापातः ।
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् ।
बधिरात् मन्दकर्णः श्रेयान् ।
बहुजनहिताय बहुजनसुखाय ।
बहुरत्न वसुन्धरा ।
बालानां रोदनं बलम् ।
बुद्धिः कर्मानुसारिणी ।
बुद्धिर्यस्य बलं तस्य ।
भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः ।
भवन्ति भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र ।
भिन्नरुचिर्हि लोकः ।
मधु तिष्ठति जिव्हाग्रे हृदये तु हलाहलम् ।
मनः पूतं समाचरेत् ।
मनोरथानामगतिर्न विद्यते ।
मरणं प्रकृतिः शरीरिणाम् ।
महाजनो येन गतः स पन्थाः ।
मार्गारब्धाः सर्वयत्नाः फलन्ति ।
मातृदेवो भव ।
पितृदेवो भव ।
आचार्यदेवो भव ।
अतिथिदेवो भव ।
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।
मृदुर्हि परिभूयते ।
मौनं सर्वार्थसाधनम् ।
यथा बीजं तथा अङ्कुरः ।
यथा राजा तथा प्रजा ।
यद् वा तद् वा भविष्यति ।
यद् वा तद् वा वदति ।
याचको याचक्ं दृष्ट्वा श्वानवत् गुर्गुरायते ।
यादृशं वपते बीजं तादृशं लभते फलम् ।
यः क्रियावान् स पण्डितः ।
युद्धस्य कथा रम्या ।
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत् ।
योजकस्तत्र दुर्लभः ।
राजा कालस्य कारणम् ।
वन्दे मातरम् ।
वक्ता दशसहस्रेषु ।
वचने का दरिद्रता ?
विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।
विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ।
विनाशकाले विपरितबुद्धिः ।
शठं प्रति शाठ्यम् ।
शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।
शीलं परं भूषणम् ।
शुभास्ते पन्थानः ।
शुभं भवतु ।
सत्यमेव जयते न अनृतम् ।
सत्यं कण्ठस्य भूषणम् ।
सुखमुपदिश्यते परस्य ।
संहतिः कार्यसाधिका ।
स्वभावो दुरतिक्रमः ।
मितञ्च सारवत् दुर्लभं वचः ।
हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति ।

My Dream Mobile


We observed, in last few years, many new mobile handset launched in the Indian market. They are low price, yet rich in features. It is really a cut throat competition, where cost of the handset and time to market both are critical. 

Today, I wish to list out some important features that I am looking for in mobile handset. This can be seed for new Android app idea. Some features may need hardware change. Some may feasible. Some may already exist in some handset. I request readers of this blog to list out such apps, and/or handset which fulfill my desired features. This is a kind of personal blog. 

Shortcut for settings

I often change following settings. How nice if we have short cut for that. 

1. I noticed that I cannot transfer files between Android phone and PC, if the mobile screen is locked. Can we make file transfer enable even if the mobile screen is locked?

If not, then..... I often changed: Settings->Display->Screen timeout from 15 seconds to 5 min before transferring file and revert back, once it is done. Can we have short cut for that?

2. I noticed that if I keep my phone in 3G mode ("WCDMA only" OR "GSM/WCDMA preferred") then my phone often lost signal. In such case I am miss incoming call. So I keep the mode "GSM only". However, whenever I want to use 3G data service, I need to change mode with Settings->Wireless network->More->Network Mode. I revert back once done. Can we have short cut for it?

Hardware limitation OR software limitation? 

Now, let me list out desired features, that may need hardware change

3. I wish to use mobile call to listen to some live event. It can be musical concert or speech or anything. I describe it further in my blog post "Live audiocast" The mobile is designed to capture voice from nearby source only. Even its microphone is mounted deep inside so the ambient noise can be eliminated. Some mobile has option to enable/disable capturing of this ambient noise. Why cannot have a dedicated socket in mobile 3.5mm diameter to connect external microphone? We can connect mobile directly to amplifer system of the event and do live audio cast with much better audio quality. 

Even we can take out two cable from earphone and connect female 3.5 mm socket to connect external microphone. No need to enhance the handset. The handset has constrain for size so 2nd 3.5 socket may not feasible. 

4. I understand, that one needs to insert earphone to play FM radio. The earphone acts as antenna. The FM radio can be played in earphone OR in mobile speaker. Why cannot we stream that audio over bluetooth? I wish to play FM radio over remote bluetooth speaker.

5. There are many MP3 player with so many sound effects, equalizers on Google Play. Many apps about equalizers also. Why these equalizers only applicable to MP3 files? Why we cannot apply them to audio from FM radio. I noticed that FM radio on mobile is little delayed compare to normal analog FM radio. The mathematical processing by equalizers will increase the latency further. It is OK. Anyway it is delayed. Let it be further delayed. 

Apps

Now few apps, that I am looking for. 

6. All mobile have default app for FM radio. We can store few channels as favorite. We can list out them and choose desire one. However many times most of the channel broadcast advertisements as same time. So I do not want to choose one of my favorite channel, but I wish to jump to next favorite channel to know, there advertisement is over or not. Can we have such navigation facility among all favorite channels? It should be possible by OEM. Can it be possible using Android NDK or SDK as 3rd party app? 

7. Many apps support copy and past feature. It is good. We can send SMS content as WhatsApp message and vica versa. I am wondering, why dial pad does not support copy paste feature. I often get my meeting ID in e-mail. I dial the bridge number from my address-book. Once call is established, I need to paste the bridge number in response to IVR menu. Such apps should be possible. 

8. Many times, we need to note down phone number, that remote person inform us. We can dial that number, during on going call. However, once call is over the number disappear ! How to invoke address book with minimum steps during ongoing call, to store number? 

9. In my old phone, I had facility to create group in address book. I can assign picture and ringtone to that group. I can detect the possible topic by ringtone only as I know the caller belongs to which group. Even the picture on screen set context for it. I used to keep logos of organisation as picture of group. Such feature or app, I am missing on Android. Yes, I found one app about group ringtone. However it maintain its own internal group. So if I add any new number to a group say X. Then the app does not automatically assign the ringtone for group X to that new number. I am wondering how such useful app is missing on Google play. 

10. I wish a simple app, which keep scanning the WiFi SSID, when I start the app. Then it stores those SSID in a text file along with time stamp in sorted order where SSID with strongest signal first. The end-user should able to assign user friendly name to SSID. The app should show that name v/s time stamp to display the text file. This app can be used to track children, where they spent time when they came back to home. 

11. Similar app, with scanning of bluetooth name. 

Both app can be used to find out how much time the child spent with particular friend. For WiFi case, one mobile should start WiFi hotspot. This should be feasible. Anyway we have app for outdoor tracking, which list out cell id v/s time stamp in text file. 

12. Everyone like free Internet. :) We should have an app, which scan only those SSID, which does not need password. Then try to connect to it. This should be feasible. 

Questions

13. My earlier Android phone had swipe keyboard. Very productive and convenient. Now, my new phone does not have it. How to make it enable? This is Sony Xperia S. 

So enough for today. The desires have no end. :) The lucky are ones whose desire fulfill, before that arise. Stay tune to your own blog : "Express YourSelf !

IT for Education


My today's post is also based on a recent news in Times of India. I wrote earlier on "Reading, Writing and Coding" Let me list out few important website addresses. Majority of them are with reference to today's news

Ref: 7th August Times of India
Few more

Ref: 8 Education Tech Startup to WatchFew more

Single Board Computer


Raspberry Pi, a single board computer is very popular. There are many projects can be developed using this small computer. There are many such devices. I just referred the Wikipedia and got a big list. Out of them, I filtered out all low price single board computers, that includes Raspberry Pi also. Then I made comparison using data available on Wikipedia itself. Here is the result

https://drive.google.com/file/d/0B7GPy9XX-5xjTlZjNTFrOTRoMnc/view?usp=sharing

Stay tuned to this blog Express YourSelf ! 

A Sanskrit Rhyme


We have a huge collection of English rhymes, various animation movies on those rhymes, CD, VCD, DVD, YouTube videos. How about other languages? There was some audio company in Pune release an audio cassette long back about this nice and simple Sanskrit rhymes. Here it goes:  


पश्य पश्य रे आकाशे
पश्य पश्य रे आकाशे
डयते डयते महत् विमानम्॥
झुँईऽऽऽऽऽऽऽऽ 
झुँईऽऽऽऽऽऽऽऽऽ
नादं करोति विपुलम्॥
पश्य पश्य रे आकाशे
डयते डयते महत् विमानम्॥

नीलं नीलं नीलं गगनं
हरितं हरितं हरितं तृणम्।
तुङ्गं तुङ्गं तुङ्गं शिखरं
करोति रे पारम्॥१॥
पश्य पश्य रे आकाशे
डयते डयते महत् विमानम्॥

धवलम् अङ्गं गरुडाकारं
लुक्‌लुक् लुक्‌लुक् दीपकसहितम्।
गमनागमनं वायुसमेतं
करोति रे प्रतिदिनम्॥२॥ 
पश्य पश्य रे आकाशे
डयते डयते महत् विमानम्॥

Its meaning is quite simple: 

Look at the sky a big plane is flying
It is making too much sound. 

Blue Sky
Green Grass
It is crossing 
A high peak of a mountain...
Look at the sky a big plane is flying

Eagle shape
White color
With blinking light
Daily going and coming with air....
Look at the sky a big plane is flying

I am sharing this rhyme, so that it gets preserved somewhere on the Internet. Here is the link to its audio so that one can sing along. https://soundcloud.com/manish-panchmatia/vimanam 

Stay tuned to this blog Express YourSelf ! 

Gita & 'The Art of Living' teaching


I found, many knowledge points from the Bhagavad Gita are also covered in the teaching of "The Art of Living" Here is the list. 
 • 5.23 and 7.28 : Opposite values are complementary

ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्‍क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ५-३

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ ७-२८
 • 5.8 and 5.9 : Live in the present moment. 
नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ ।
पश्यञ्श्रृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपंश्वसन्‌ ॥ ५-८ 

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ५-९ 

 • 5.15 and 18.61 : Do not see intention behind others' mistake. 

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ ५-१५ 

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजुर्न तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारुढानि मायया॥ १८-६१ 
 • 16.7, 18.30 and 18.31 : For what you are responsible and for what you are not responsible. 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते॥ १६.७ 

प्रवत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये।
बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ १८.३० 

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी॥ १८.३१ 
 • 5.18, 6.9, 9.29 and 9.30 : Accept people as they are :
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ ५-१८ 

सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ६-९ 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ ९-२९ 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ९-३०
 • In my opinion, the core message of chapter 10 is : Put your 100% in whatever you do.  
 • 9.41 : All are doing their best 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ ९. ४१ 
 • 18.48 : The act can have fault. However the actor is always without any fault. 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः॥ १८. ४८ 


 • 8.20 and 18.20 : The meditation process : "I am" in part 2

परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ ८-२० 

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ १८-२० 
 • 9.9 : The lord Vishnu simply sleeping at sea and yet managing the world. Like a house-maker so expert in making tea, that when guest comes, she focus on talking with guest and prepare tea as background process. Same way, Lord Vishnu just run the show as background process. 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९-९ 
 • 9.10 and 10.42 : The presence of soul in this body makes the body to grow, function, breathe. The presence of consciousness on this planet earth make all the environmental parameter appropriate to foster life here. 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ ९-१० 

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ १०-४२ 
 • 18.33 and 18.37 : Do your work in meditative state, trans state. 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ १८.३३ 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌॥ १८.३७ 

Alternatives of Matlab


Matlab is very useful software for research. One can analyze the large data set with mathematical computation. The analysis can be published as technical paper. Here is a list of alternative of Matlab software. 

1

http://www.scilab.org/
http://www.infoclearinghouse.com/files/scilab19.pdf

2

http://www.gnu.org/software/octave/
https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Octave
https://octave-online.net/

Difference with Matlab

https://en.wikibooks.org/wiki/MATLAB_Programming/Differences_between_Octave_and_MATLAB
https://stackoverflow.com/questions/12084246/differences-between-octave-and-matlab
https://in.mathworks.com/matlabcentral/answers/14399-gnu-octave-vs-matlab?s_tid=gn_loc_drop

Course: 
https://www.edx.org/course/matlab-octave-beginners-epflx-matlabeoctavebeginnersx


3. 
http://www.sagemath.org/
http://www.sagemath.org/tour-benchmarks.html

4

http://www.jirka.org/genius.html

5. 

http://www.wolfram.com/mathematica/

6.

http://www.microsoft.com/en-in/download/details.aspx?id=15702

7. 

http://www.scipy.org/

8. 
http://andrejv.github.io/wxmaxima/

9.


http://www.maplesoft.com/products/maple/

Cheat Sheet on programming and scripting languages


I found interesting articles '70+ Cheat Sheets On 22 Programming And Scripting Languages!' and '53 Cheatsheets For Programmers And Developers In Alphabetical Order! Here is the list of such cheat sheets, that I feel useful and relevant. 


All in one
http://www.cheat-sheets.org/
http://refcardz.dzone.com/

1. Apache
http://www.petefreitag.com/cheatsheets/apache/

Apache Ant
http://refcardz.dzone.com/refcardz/getting-started-apache-ant?oid=hom24765

Apache Cassandra
http://refcardz.dzone.com/refcardz/apache-cassandra

Apahce Hadoop
http://refcardz.dzone.com/refcardz/getting-started-apache-hadoop


2. awk
http://www.catonmat.net/download/awk.cheat.sheet.pdf

3. sed
http://www.catonmat.net/download/sed.stream.editor.cheat.sheet.pdf

4. ed
http://www.catonmat.net/download/ed.text.editor.cheat.sheet.pdf

5. C
http://www.digilife.be/quickreferences/QRC/C%20Reference%20Card%20%28ANSI%29%202.2.pdf

On Linux to link with Linux header files

5.1 with ctags
First run ctags
Modify ~/.vimrc file
set tags=linux/tags

5.2 without ctags
shift + k to go to man page
go to header file and then press gf to go header file

ctrl + o to come back from header file to original code. 


6. Core C# and .Net
http://www.digilife.be/quickreferences/QRC/C%20Reference%20Card%20%28ANSI%29%202.2.pdf

http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/NETFX4-Poster.pdf

7. C# and VB.Net
http://aspalliance.com/625

8. String Formatting in C#
http://blog.stevex.net/string-formatting-in-csharp/

9. C++
http://cs.fit.edu/~mmahoney/cse2050/how2cpp.html
http://www.dreamincode.net/downloads/ref_sheets/cpp_reference_sheet.pdf


10. STL
http://www.digilife.be/quickreferences/QRC/STL%20Quick%20Reference%201.29.pdf

11. Eclipse Keyboard shortcut
http://eclipse-tools.sourceforge.net/shortcuts.html

12. C++ V/s Java
http://www4.ncsu.edu/~kaltofen/courses/Languages/JavaExamples/cpp_vs_java/

13. JavaScript
http://www.javascript.su/
https://www.addedbytes.com/cheat-sheets/javascript-cheat-sheet/
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/javascript_cheat_sheet.png


14. HTML Special Characters
http://www.webmonkey.com/2010/02/special_characters/

15. HTML
http://www.webmonkey.com/2010/02/html_cheatsheet/
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/html-cheat-sheet.png


16. Prototype JavaScript Library
http://www.snook.ca/files/prototype_1.5.0_snookca.pdf

17. RStudio
http://www.rstudio.com/resources/cheatsheets/

18. Calculus
http://tutorial.math.lamar.edu/pdf/Calculus_Cheat_Sheet_All.pdf

19. CSS
http://www.petefreitag.com/cheatsheets/css/

20. Debian Linux
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/refcard-en-a4.pdf

21. Django
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/django_reference_sheet.pdf

22. Locator 
XPATH, CSS, DOM, Selenium
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/Locators_table_1_0_2.pdf

23. Firebug
http://refcardz.dzone.com/refcardz/getting-started-firebug-15

24. Git
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/git-cheat-sheet.svg

25. Haskell
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/Haskell.CheatSheet.pdf


26. Java
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/java_quickref.pdf

27. JQuery
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/jQuery-1.5-Visual-Cheat-Sheet.pdf

28. Mathematica
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/mathematica-cheat-sheet.pdf

29. Matlab
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/matlab_quickref.pdf

30. MySQL
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/mysql_cheat_sheet.png

31. Design Pattern
http://refcardz.dzone.com/refcardz/design-patterns

32. OpenStack
http://refcardz.dzone.com/refcardz/getting-started-openstack-most

33. Nmap
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/Nmap5.cheatsheet.eng.v1.pdf

34. Oracle / SQL
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/oracle_sql_reference.pdf
http://www.sql.su/

SQLLite
http://www.cheat-sheets.org/own/sqlite/Syntax.Diagrams.For.SQLite.html

35. Python
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/PQRC-2.4-A4-latest.pdf

36. Scala
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/Scala_Cheatsheet.pdf

37. Wordpress
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/wpcs.png

38. XML
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/XMLquickref.pdf

39. Shell Script
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/shellscripcheatsheet.pdf

40. Linux, Unix, Ubuntu
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/ubunturef.pdf
http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/unix_command_quickref.pdf
http://www.pixelbeat.org/cmdline.html
http://jd40c.com/linux.html


Linux Tips and TricksPeople write blogs, so that when needed they can refer. I read this article  “55 Best Linux Tips, Tricks And Command Lines”. Let me list down this points, that I am not aware of.

Run a Linux command after every reboot 

$crontab -e

@reboot /home/xyz/myscript.sh

Do remember to enable crond on boot.

Know your shells

Here is a command that will let you know about the available shells on your Linux distribution:

#chsh -l

To change your login shell, use the following command: 

# chsh

LS

lspci – Lists all PCI devices. Use -v for verbose output.
lsusb – Lists all USB devices. Use -v for verbose output.
lsmod – Lists the status of modules in the Linux kernel.
lsattr – Lists file attributes on a second extended Linux file system.
lsof – Lists the file descriptors opened by all the processes. A very useful command when a process fails to close any file descriptors.
ls -l --color=auto

ls -lSr Show files by size, biggest last
pushd . Put current dir on stack so you can popd back to it

View the contents of tar and rpm files

1. To view the content of a tar file, issue the following command:

#tar -tvf /path/to/file.tar

2. To view the content of an rpm file, use the command given below:

#rpm -qlp /path/to/file.rpmCheck your processor and OS architecture

$ uname -m
$ lshw -class processor | grep width
$ uname -a
Kernel version and system architecture 

Ignoring the case during TAB-completion

set completion-ignore-case on

Identify your current shell name

$ echo $SHELL
$ echo $0

Built in variables:

$1-$N Stores the arguments (variables) that were passed to the shell program from the command line.
$? Stores the exit value of the last command that was executed.
$0 Stores the first word of the entered command (the name of the shell program).
$* Stores all the arguments that were entered on the command line ($1 $2 ...).
"$@" Stores all the arguments that were entered on the command line, individually quoted ("$1" "$2" ...).


Scan open ports

TCP
nmap -sS -O 
UDPnmap -sU -O 

To find out last word

$cat fileinfo.txt | rev | awk '{print $1}' | rev

Know the libraries used by a program

ldd

Undo your changes even after quitting the VIM editor
As all of us know, if you make changes in a file using VIM editor, the changes are permanent and you cannot get the old version back after you save and quit the editor.
But VIM v7.3 allows you to get the old version back even after quitting the editor.
Here is a tip that shows you how to configure VIM to remember changes.
To enable Undo, execute the following commands in VIM just before starting to edit the file.
:set undofile
:set undodir=/tmp
This is to be done every time you start editing a file. In case you need the configuration to be there for all files that you open in VIM, create a file called '.exrc' or '.vimrc' in $HOME directory. In my case, it is /myhome. 
Open the just created file and add the following commands:
# vi /myhome/.exrc
set undofile
set undodir=/tmp
Save and close the file.
:wq
From now onwards, the Undo history is maintained in the background for all files that you edit with VIM. 

Measuring the network throughput between two Linux systems 

Iperf is a tool that measures the bandwidth and the quality of a network link. It can be installed very easily on any Linux system. One host must be set as the client and the other one as the server. Make sure that iperf is installed on both systems. If it is not installed, then use your package manager to install it before trying this tip.

Now run iperf on one of the Linux systems as the server, as shown below:

linux-erv3:/home/test/Desktop # iperf -s

------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001

TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------

Go to the second Linux system and run iperf -c as the client:

linux-6bg3:~ # iperf -c 192.168.1.100

------------------------------------------------------------
Client connecting to 192.168.1.100, TCP port 5001
TCP window size: 16.0 KByte (default)
------------------------------------------------------------

[ 3] local 192.168.1.109 port 39572 connected with 192.168.1.100 port 5001

^C[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[ 3] 0.0- 6.3 sec 6.38 MBytes 8.51 Mbits/sec

By default, the iperf client connects to the iperf server on the TCP port 5001 and the bandwidth displayed by iperf is the bandwidth from the client to the server. In the above example, it is 8.51 Mbits/sec between two Linux test systems connected over a wireless network.

Print a file with line numbers 

$nl file.c > output.txt

Power yourself with Netstat 

netstat -punta

To display the kernel interface table:
netstat -i
To display the kernel routing table:
netstat -rn
To display all open network sockets:
netstat -uta
To display network statistics:
netstat -s


BASH Script


Numeric Comparisons

int1 -eq int2 Returns True if int1 is equal to int2.
int1 -ge int2 Returns True if int1 is greater than or equal to int2.
int1 -gt int2 Returns True if int1 is greater than int2.
int1 -le int2 Returns True if int1 is less than or equal to int2
int1 -lt int2 Returns True if int1 is less than int2
int1 -ne int2 Returns True if int1 is not equal to int2

String Comparisons

str1 = str2 Returns True if str1 is identical to str2.
str1 != str2 Returns True if str1 is not identical to str2.
str Returns True if str is not null.
-n str Returns True if the length of str is greater than zero.
-z str Returns True if the length of str is equal to zero. (zero is different than null)

File Comparisons

-d filename Returns True if file, filename is a directory.
-f filename Returns True if file, filename is an ordinary file.
-r filename Returns True if file, filename can be read by the process.
-s filename Returns True if file, filename has a nonzero length.
-w filename Returns True if file, filename can be written by the process.
-x filename Returns True if file, filename is executable.


Expression Comparisons

!expression

Returns true if expression is not true
expr1 -a expr2

Returns True if expr1 and expr2 are true. ( && , and )
expr1 -o expr2Returns True if expr1 or expr2 is true. ( ||, or )

Convert images to ascii art


$ asciiview Tux.png -driver curses

To download a web page(s):
#wget -m -r -l5

Show information about mounted volumes:
#df -h

Networking

  ethtool eth0 Show status of ethernet interface eth0
  ethtool --change eth0 autoneg off speed 100 duplex full Manually set ethernet interface speed
  iw dev wlan0 link Show link status of wireless interface wlan0
  iw dev wlan0 set bitrates legacy-2.4 1 Manually set wireless interface speed
iw dev wlan0 scan List wireless networks in range
ip link show List network interfaces
  ip link set dev eth0 name wan Rename interface eth0 to wan
  ip link set dev eth0 up Bring interface eth0 up (or down)
ip addr show List addresses for interfaces
  ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0 Add (or del) ip and mask (255.255.255.0)
ip route show List routing table
  ip route add default via 1.2.3.254 Set default gateway to 1.2.3.254
ss -tupl List internet services on a system
ss -tup List active connections to/from system
host pixelbeat.org Lookup DNS ip address for name or vice versa
hostname -i Lookup local ip address (equivalent to host `hostname`)
whois pixelbeat.org Lookup whois info for hostname or ip address

Text Manipulation

  sed 's/string1/string2/g' Replace string1 with string2
  sed 's/\(.*\)1/\12/g' Modify anystring1 to anystring2
  sed '/^ *#/d; /^ *$/d' Remove comments and blank lines
  sed ':a; /\\$/N; s/\\\n//; ta' Concatenate lines with trailing \
  sed 's/[ \t]*$//' Remove trailing spaces from lines
  sed 's/\([`"$\]\)/\\\1/g' Escape shell metacharacters active within double quotes
seq 10 | sed "s/^/      /; s/ *\(.\{7,\}\)/\1/" Right align numbers
seq 10 | sed p | paste - - Duplicate a column
  sed -n '1000{p;q}' Print 1000th line
  sed -n '10,20p;20q' Print lines 10 to 20
  sed -n 's/.*\(.*\)<\/title>.*/\1/ip;T;q'<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Extract title from HTML web page</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sed -i 42d ~/.ssh/known_hosts<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Delete a particular line</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif"> <span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>sort -t. -k1,1n -k2,2n -k3,3n -k4,4n<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Sort IPV4 ip addresses</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>echo 'Test' | tr '[:lower:]' '[:upper:]'<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Case conversion</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tr -dc '[:print:]' < /dev/urandom<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Filter non printable characters</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tr -s '[:blank:]' '\t' </proc/diskstats | cut -f4<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>cut fields separated by blanks</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>history | wc -l<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Count lines</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>seq 10 | paste -s -d ' '</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif"><br></font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif"><b>Debugging</b></font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>strace -c ls >/dev/null<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Summarise/profile system calls made by command</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>strace -f -e open ls >/dev/null<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>List system calls made by command</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>strace -f -e trace=write -e write=1,2 ls >/dev/null<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Monitor what's written to stdout and stderr</font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>ltrace -f -e getenv ls >/dev/null<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>List library calls made by command</font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif"></font></p> <p> <font face="Verdana, sans-serif">•<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>tcpdump not port 22<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre"> </span>Show network traffic except ssh. See also tcpdump_not_me</font></p> <div> <br></div> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif"><br></font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif"><b>Ref: </b></font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif"><br></font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif">http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/ubunturef.pdf</font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif">http://www.cheat-sheets.org/saved-copy/unix_command_quickref.pdf</font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif">http://www.pixelbeat.org/cmdline.html</font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif">http://jd40c.com/linux.html</font></p> <p> <font data-blogger-escaped-style="background-color: white; font-family: verdana; text-align: start;" face="Verdana, sans-serif"><br></font></p> </div> <p> <font face="Verdana, sans-serif"><font style="background-color: white; text-align: justify;"><b><br></b></font></font></p> </div> </div>

* Delete line above current line at VIM : dgg
* Delete line above at VIM : jdG